Mesyuarat Pertama, Penggal Kelima Parlimen Kedua Belas (2012)

Sesi Jawab Lisan Bagi Pertanyaan-Pertanyaan:

Sesi Jawab Lisan Harian Yang Tidak Dapat Dijawab Dalam Dewan Rakyat Daripada Kementerian: