10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Parlimen Keempat Belas 2019 di Bangunan Parlimen

05:40 PM –  Turut Membahaskan Rang Undang Undang Perbekalan 2020 Diperingkat Jawatankuasa Di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia