10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Kedua Penggal Ketiga Parlimen Ke-14 Bagi Tahun 2020 di Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia

11:20AM – Mengajukan Soalan Jawap Lisan Kepada Menteri Sains,Teknologi Dan Inovasi Didalam Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia

12:00PM – Mengambil Bahagian Dalam Perbahasan Menjunjung Kasih Titah Diraja Didalam Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia.

02:30 PM – Perasmian Teens Online Course Channel dan Lawatan Kerja ke Pusat Keluarga LPPKN Seremban 2

08:00PM – Menghadiri Majlis Dialog Rang Undang-Undang Kementerian Kewangan Serta Pencapian Program Prihatin Dan Penjana Di The Majestic Hotel Kuala Lumpur.