10:00 AM – Menghadiri Sidang Parlimen Mesyuarat Kedua, Penggal Ke 5 Parlimen Ke 14 di Parlimen Malaysia.

01:00 PM – Menghadiri Majlis Dialog Cadangan PEMBENTANGAN SEMULA USUL BAG PELANJUTAN
USUL BAGI PELANJUTAN TEMPOH KUAT KUASA SUBSEKSYEN 4(5)
AKTA KESALAHAN KESELAMATAN (LANGKAH-LANGKAH KHAS) 2012
SELAMA 5 TAHUN DAN RANG UNDANG-UNDANG SURUHANJAYA
BEBAS TATAKELAKUAN POLIS 2020 Di Bilik Banquet Parlimen Malaysia,Kuala Lumpur.

04:30 PM – Mengambil Kesempatan Dalam Perbahasan Bagi Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia

08:30 PM – Menghadiri TAKLIMAT RANG UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PINDAAN) 2022 DAN RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN (PINDAAN) 2022 Oleh Kementerian Sumber Manusia Di Sofitel Hotel Kuala Lumpur.