10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga Parlimen Ke-14 Bagi Tahun 2020 di Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia

11:20 AM – Mengambil Bahagian Dalam Perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2021 Di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia