10:00 AM – Menghadiri Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Parlimen Keempat Belas 2019 di Bangunan Parlimen,Kuala Lumpur